Lääkäri247.fi-puhelinpalvelun rekisteriseloste | Lääkäri247

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.7.2019

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Lääkäri247 (Medidens Oy)
Y-tunnus: 2026439-6
Osoite: Viinamäenkatu 2 A, 20540 TURKU
Muut yhteystiedot: 0600 16334, info@laakari247.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Markku Taittonen
Osoite: Viinamäenkatu 2 A, 20540 TURKU
Muut yhteystiedot: 0600 16334, info@laakari247.fi

3 Rekisterin nimi

Www.lääkäri247.fi:n asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu ensisijaisesti hoitotyössä syntyneiden potilasasiakirjojen säilyttämiseksi ja www.lääkäri247.fi-sivustolla asioivien asiakkaiden palvelemiseksi. Rekisterissä olevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on lääkäri247.fi-asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää lääkäri247.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällöntuottamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää domain.fi:n mainonnassa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta kolmansille osapuolille.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu potilasasiakirjarekisteristä ja asiakasrekisteristä, johon tallennetaan asiakkaiden yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero). Potilasasiakirjarekisteriin tallennetaan sairaskertomusmerkinnät ja potilaiden henkilötiedot (nimi, sotu, lähiosoite ja muut yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös työnantajan tiedot ja joissakin tapauksissa huoltajan ja lähiomaisten tiedot).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kultakin asiakkaalta itseltään. Potilaan luvalla myös muista terveydenhuollon palveluyksiköistä (esim. laboratoriopalvelun tuottajalta), Omakanta-verkkopalvelusta ja Reseptikeskuksesta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella, mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää potilaan suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoja ei säilytetä manuaalisena aineistona.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja käsitellään sähköisessä muodossa. Tiedot suojataan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääsy tietoihin on vain niillä henkilöillä, joilla on oikeus käyttää rekisteriä.