Lääkärin tarjoamat etäpalvelut

Lääkärin puhelinneuvonta on etälääketiedettä

Lääkärin puhelinneuvonta ja puhelimen välityksellä tapahtuva reseptien uusiminen luetaan lääkärin harjoittamiin etäpalveluihin. Lääkärin etiikan periaatteet pätevät toimintamuodosta riippuen – siis myös etäpalveluiden kohdalla. Etälääketieteeseen liittyy kuitenkin tiettyjä eroavaisuuksia perinteiseen lääkärin työhön liittyen, minkä takia Valvira on antanut etäpalveluihin liittyvän viranomaisohjeistuksen ja Suomen Lääkäriliitto on antanut omat suosituksensa.

Mitä etälääketiede on?

Etälääketiede määritellään Suomen Lääkäriliiton mukaan terveydenhuollon palveluiksi, joita annetaan uuden tai uudehkon teknologian keinoin, jolloin potilaan tutkiminen, tarkkailu, hoito, diagnostiikka, hoitoon liittyvä päätöksenteko ja suositukset perustuvat erilaisilla viestintäjärjestelmillä välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Etälääketieteessä on tyypillistä, että palvelut toteutetaan esimerkiksi puhelimen, videoyhteyden tai suojatun sähköpostiyhteyden kautta. Etälääketieteeksi lasketaan myös ammattilaisten väliset konsultaatiot.

Etälääketiede mahdollistaa lääkärin ammatin harjoittamisen uudella tavalla sekä tehostaa työvoiman ja laitteiden käyttöä. Etälääketieteen keinoja hyödyntävä lääkäri ottaa potilaasta vastaavan ammatillisen vastuun kuin perinteistä lääketiedettä harjoittava lääkäri. Etälääkäreillä tulee olla asianmukainen lupa harjoittaa ammattiaan siinä maassa tai valtiossa, johon he etälääketieteen palveluita tarjoavat ja heidän tulee olla päteviä sillä lääketieteen alalla, jonka palveluita he tarjoavat.

Lääkäri 24/7

Etälääketieteen palveluiden turvallisuus ja potilasturvallisuus

Etälääketiedettä harjoittava lääkäri ja etälääketieteen palveluita tuottava yritys vastaavat etäpalveluiden laadusta ja potilasturvallisuudesta. Jotta potilasturvallisuus ei vaarannu, etälääketieteen harjoittaminen vaatii palveluiden tuottamiseen tarvittavilta välineistöiltä ja ohjelmistoilta riittävää laatua ja tietosuojaa.

Etälääketiedettä hyödynnettäessä on salassapitomääräyksiin ja tietosuojaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Lääkäri saa käyttää vain sellaisia tiedonvälitys- ja tallentamistapoja, joiden salassapito ja tietosuoja täyttävät voimassaolevien säädösten vaatimukset. Kuten lääkärin työssä yleisesti, myös etälääkärin tulee huolehtia potilasasiakirjojen asianmukaisesta laatimisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoja koskevan asetuksen säätämistä velvoitteista. Potilaan tietoja ja häntä koskevia asiakirjoja voidaan välittää toiselle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattihenkilöille vain potilaan pyynnöstä tai hänen suostumuksellaan siinä laajuudessa, jonka potilas hyväksyy. Myös tietojen luovutuksesta on tehtävä lain edellyttämät potilasasiakirjamerkinnät.

Päivystävä lääkäri

Soita lääkärille:
0600 16334

(puhelun hinta on 3,55 € / alk. min + pvm/mpm)

Reseptin sähköinen uusiminen »