Soita – saat päivystävän lääkärin neuvontaa puhelimitse | Lääkäri247

Käyttöehdot

Lääkäri247-palvelun käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Lääkäri247-palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”). Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Lääkäri247-palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Lääkäri247-palvelua.

Lääkäri 247-palvelu on tarkoitettu helpottamaan yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaisiin konsultaatiopalveluiden ja hoidontarpeen arvioinnin saamiseksi.

”Palveluntarjoaja” on Lääkäri247 (Medidens Oy) [y-tunnus 2026439-6] Viinamäenkatu 2 A 20540 TURKU.

Tällä sopimuksella sovitaan Lääkäri247-palvelun käyttämisestä, mutta ei rajoiteta Asiakkaan paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia mahdollisia muita terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopalveluihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

1. Lääkäri 247-palvelu

1.1. Lääkäri 247-palvelu kattaa Lääkäri247-konsultointipalvelun ja Lääkäri 247–tietojärjestelmän käyttömahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisten konsultointiin ja hoidon tarpeen arviointiin.

1.2. Lääkäri247-konsultointipalvelu kattaa terveydenhuollon ammattilaisen konsultointipalvelun, joka toteutetaan puheluna ja/tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttämällä. Lääkäri247-konsultointipalvelussa Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde. Puhelimitse tai verkon yli tarjottavalla Lääkäri247-konsultointipalvelulla ei kuitenkaan voi korvata henkilökohtaisia lääkärintarkastuksia ja tutkimuksia, eikä se ole tarkoitettu korvaamaan hoitosuhdetta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

1.3. Terveydenhuollon ammattilaisilla tarkoitetaan laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) määriteltyjä laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joista luetteloa ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja Valvontavirasto sekä muita Lääkäri247-konsultointipalvelua Lääkäri247-palvelua tarjoavia alan ammattilaisia.

1.4. Lääkäri247-palvelu ei sovellu käytettäväksi hätätapauksissa eikä kiireellisissä tilanteissa. Hätänumero EU:ssa on 112.

1.5. Lääkäri247-palvelun sivustolla www.Lääkäri247.fi esiintyvä tieto, joka ei ole terveydenhuollon ammattilaisen antamaa, puhelimitse tai muiden sähköisten viestintäkeinojen avulla tuotettua henkilökohtaista terveyskonsultointia, ei ole henkilökohtaista lääketieteellistä ohjausta, eikä sitä tule käyttää sellaisena.

2. Lääkäri247-palvelun käyttö

2.1. Lääkäri247-palvelua saa käyttää ainoastaan Lääkäri247-konsultointipalvelun hankkimiseksi ja näiden käyttöehtojen määräämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

2.2. Asiakkaan on annettava oikeat ja riittävät tiedot Lääkäri247-palvelun tilaamisen ja suorittamisen yhteydessä ja varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella terveydenhuollon ammattilaiselle. Toisena henkilönä esiintyminen Lääkäri247-palvelussa on kielletty.

2.3. Asiakas sitoutuu ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lähimpään lääkäripalveluita tarjoavaan terveydenhuollon yksikköön viipymättä, mikäli hänen vointinsa huononee tai oireet pitkittyvät tai pahenevat Lääkäri247-palvelun käyttämisen aikana tai sen jälkeen.

2.4. Lääkäri247-palvelussa ei tarjota fyysistä henkilökohtaista terveydentilan tarkastusta eivätkä terveydenhuollon ammattilaisten antamat neuvot ole lopullinen suositus terveydenhoidollisen toimen tai hoidon käyttöön ottamisesta. Asiakkaan tulee tarvittaessa konsultoida omaa lääkäriään liittyen Lääkäri247-konsultointipalvelun kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saatujen mielipiteiden ja neuvojen soveltuvuuteen Asiakkaan oireisiin ja terveydentilaan.

2.5. Asiakas ei saa muokata, manipuloida, häiritä tai estää Lääkäri247-palvelua tai sen tarjoamista. Asiakas ei saa käyttää aineistoja, tietoa tai Lääkäri247-palvelua sivullista tai Palveluntarjoajaa loukkaavalla tai vahingoittavalla taivalla eikä Asiakas saa millään tavalla loukata tai vahingoittaa sivullisen tai Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia tai oikeutettuja etuja.

2.6. Muita asiakkaita tai sivullisia loukkaavan, halventavan tai vahingollisen aineiston ja sisällön tuottaminen ja välittäminen sekä väärän tai väärennetyn tiedon tarjoaminen ja välittäminen Lääkäri247-palvelussa on kielletty.

2.7. Lääkäri247-palvelun käyttö edellyttää täysi-ikäisyyttä ja vähintään 18 vuoden ikää. Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö ei saa käyttää Lääkäri247-palvelua itsenäisesti.

2.8. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön (”Huollettavan”) laillinen huoltaja voi käyttää Lääkäri247-palvelua Huollettavansa puolesta esimerkiksi hoidontarpeen arviointiin, mikäli huoltajalla on laissa tarkemmin määritelty oikeus saada Huollettavan terveydentilaa koskevia tietoja, nähdä Huollettavan potilasasiakirjoja ja päättää Huollettavalle tehtävistä toimenpiteistä.

2.9. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Potilaslaki) 2. luvun 7 §:n mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

2.10. Alaikäisen henkilön huoltajan on selvitettävä Huollettavan potilaan mielipide hoitotoimenpiteisiin silloin, kun se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaan mahdollista. Alaikäisellä, joka ikänsä ja kehitystasonsa mukaan kykenee päättämään itse hoidostaan, on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

2.11. Vastuu oikeasta ja lainmukaisesta sekä Huollettavan potilaan edun mukaisesta toiminnasta kuuluu aina huoltajalle.

3. Hinnat ja maksut

3.1. Apteekki perii reseptipalkkion lääkettä noudettaessa.

4. Käyttöehtojen lakkaaminen

4.1. Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka ellei toisin nimenomaisesti sovita.

4.2. Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Lääkäri247-palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin suoritettuja maksuja palauteta.

4.3. Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot, mikäli Palveluntarjoaja rikkoo näitä käyttöehtoja merkittävällä tavalla tai Asiakkaan mahdollisuus käyttää Lääkäri247-konsultointipalvelua estyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä.

4.4. Merkittäväksi käyttöehtojen rikkomukseksi ei kuitenkaan katsota tilapäisiä käyttökatkoksia eikä toimituksen viivästymisiä taikka yksittäisessä konsultointi-istunnossa olevaa virhettä.

4.5. Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

5. Henkilö- ja potilastiedot

5.1. Asiakas sallii sen, että Lääkäri247-palvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Lääkäri247-palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, kooditilaus, maksun summa ja maksun viitetiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Lääkäri247-palvelussa. Palveluntarjoaja voi ylläpitää tietoa palvelun käyttämisestä myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen.

5.2. Asiakkaan tulee ymmärtää, että Lääkäri247-konsultointipalvelussa käsitellään arkaluontoisia, hänen terveyttään käsitteleviä tietoja ja potilastietoja. Käyttäessään palvelua asiakas antaa terveydenhuollon henkilöstölle luvan käsitellä ja tallentaa terveyttään koskevia tietoja ja potilastietoja potilasrekisteriin.

5.3. Potilasrekisteriä ylläpidetään Siro-järjestelmässä, josta vastaa ja jota ylläpitää Mediconsult Oy (y-tunnus: 2922700-6). Potilasrekisteristä ja Asiakkaan oikeudesta tarkistaa itseään koskevat potilasrekisterin tiedot on lisätietoa osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/terveydenhuolto.html.

5.4. Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointikäyttöä varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja Tartuntatautilaki (583/1986) 23 a §). Muutoin potilastietojen luovuttaminen edellyttää aina Asiakkaan lupaa.

5.5. Asiakas vakuuttaa, että palvelussa annetut tiedot ovat oikein. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Lääkäri247-palvelu sisältää Medidens Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla.

6.2. Asiakas saa hyödyntää Lääkäri247-palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.

6.3. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle pysyvän ja ei-yksinomaisen oikeuden kopioida, muokata, välittää ja käyttää tietoja, jotka Asiakas on itse Lääkäri247-palvelussa tallentanut siltä osin kuin se on tarpeellista Lääkäri247- palvelun tarjoamiseksi tai kehittämiseksi taikka laista, viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä johtuvan velvoitteen täyttämiseksi.

7. Vastuu virheistä ja vahingoista

7.1. Asiakkaan tulee ennen jokaista käyttökertaa tutustua käyttöehtoihin. Käyttämällä palvelua Asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

7.2. Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Lääkäri247-palveluun, ymmärtäneensä sen sisällön ja hyväksyvänsä Lääkäri247-palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

7.3. Asiakas vakuuttaa, että hän on oikeustoimikelpoinen, eikä hänen ymmärryskykynsä ole alentunut esimerkiksi mielenterveyden häiriön, päihtymyksen, lääkityksen tai muun ymmärryskykyyn vaikuttavan syyn takia. Asiakas vakuuttaa myös lukeneensa, hyväksyneensä ja ymmärtäneensä nämä käyttöehdot.

7.4. Asiakas vakuuttaa myös ymmärtävänsä, ettei Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaan omista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Lääkäri247-palvelun kautta konsultaatiopalveluja tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa niistä päätöksistä, jotka Asiakas tekee Lääkäri247-palvelun käytön kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiensa neuvojen perusteella. Asiakas vastaa itse henkilökohtaiseen ja fyysiseen hoitoon hakeutumisesta.

7.5. Palveluntarjoaja ei takaa Lääkäri247-palvelussa tai sen kautta saatavissa olevan tiedon tarkkuutta, virheettömyyttä, erityistä laatua, laajuutta, soveltuvuutta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai luotettavuutta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Lääkäri247-palvelu olisi jatkuvaa, reaaliaikaista tai toiminnaltaan virheetöntä. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon pysyvyyttä eikä vastaa Lääkäri247-palvelun mahdollisesta viivästyksestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

7.6. Palveluntarjoaja, sen työntekijät ja Lääkäri247-konsultaatiopalveluita tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, joka johtuu Lääkäri247-palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Lääkäri247-palvelu ole ollut käytettävissä taikka mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu palvelun kautta saadusta tiedosta, hoidosta tai diagnoosista (saamatta jääneet tulot, rikkoutuneet esineet, kuolema ja fyysinen vamma mukaan lukien).

7.7. Kaikissa tapauksissa terveydenhuollon ammattilaisten vastuu rajoittuu hoitosuhteeseen sovellettavan pakottavan lain mukaan pienimpään mahdolliseen summaan.

7.8. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle, terveydenhuollon ammattilaiselle tai sivulliselle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta, mikäli Asiakas aiheuttaa vahingon tahallaan tai piittaamattomuudella taikka antamalla tietoisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.

8. Muut ehdot

8.1. Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Lääkäri247-konsultointipalvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää Lääkäri247-palvelun tietojärjestelmän toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Lääkäri247-palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

8.2. Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.

8.3. Puuttumattomuutta sopimusrikkomukseen ei tule tulkita oikeudenmenetykseen johtavaksi passiivisuudeksi eikä se rajoita Palveluntarjoajan mahdollisuutta puuttua rikkomuksiin myöhemmin eikä mahdollisuutta puuttua myöhempiin rikkomuksiin.

8.4. Lääkäri247-tietojärjestelmään ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Lääkäri247-konsultointipalveluun sovelletaan Suomen lakia ja potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain (585/1986) mukaisesti, ellei paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8.5. Lääkäri247-konsultointipalvelussa syntyvä hoitosuhde on Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen suhde ja siihen sovelletaan Lääkäri247-palvelun käyttöehtojen lisäksi paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia sääntöjä.

8.6. Terveydenhuollon ammattilainen on jokaisen konsultaation alussa velvollinen ilmoittamaan sijaintivaltionsa. Terveydenhuollon ammattilainen, joka on käytettävissä Lääkäri247-konsultaatiopalvelussa, voi toimia mistä valtiosta tai miltä alueelta tahansa. Jos pakottavasta laista niin johtuu, Lääkäri247-konsultointipalveluun sekä potilasvahinkojen korvaamiseen voidaan soveltaa terveydenhuollon ammattilaisen sijaintivaltion kansallista lakia.

8.7. Lääkäri247-palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.

8.8. Osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingosta, joka on aiheutunut osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä, jota ei olisi kohtuudella voinut ennakoida ja ottaa huomioon. Tällainen pakottava este on esimerkiksi viestintäteknologian infrastruktuurin vahingot, yleislakko ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lakko. Osapuolen on kuitenkin ilmoitettava esteestä Palvelun käytön yhteydessä ja ryhdyttävä kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin todennäköisten vahinkojen estämiseksi. Osapuolen tulee toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla, kun ylivoimainen este lakkaa.